• I LO im Marii Skłodowskiej-Curie w Hajnówce
  • Tel: 85 682 27 80
  • sekretariat@1lohajnowka.pl

Podsumowanie projektu „Hajnówka Odnowa – zielona transformacja” dla szkół średnich realizowanego w latach 2022-2024.

W ramach programu „Rozwój Lokalny" finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz budżetu państwa, powiat hajnowski  otrzymał 64 107,25 zł wsparcia na szkolenia, kursy i doskonalenie nauczycieli szkół ponadpodstawowych w mieście Hajnówka.

Umowa została podpisana 14 czerwca 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Hajnówce pomiędzy dyrektorami szkół średnich - Panią Mirosławą Szpilko z Zespołu Szkół Zawodowych, Panią Wiolettą Januszkiewicz z I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz Panem Igorem Łukaszukiem z II Liceum Ogólnokształcącego z DNJB.  W spotkaniu uczestniczyli również: Wicestarosta Powiatu Hajnowskiego Pani Joanna Kojło, Kierownik Referatu Rozwoju Urzędu Miasta Hajnówka Pani Magdalena Chirko, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Pani Nina Łukasik i szkolni koordynatorzy projektu: Pani Bogusława Bójko z Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce, Pani Halina Iwaniuk z II Liceum Ogólnokształcącym z DNJB w Hajnówce oraz Pani Justyna Wasyluk z I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej- Curie w Hajnówce.

Podpisane porozumienie miało na celu utworzenie sieci współpracy, poszerzenie kompetencji, podniesienie kwalifikacji nauczycieli, samokształcenie i wymianę doświadczeń oraz dobrych praktyk. Główne zadania projektu dotyczyły podniesienia kwalifikacji kadr szkół ponadpodstawowych w Hajnówce, dostosowania poziomu i kierunków kształcenia do wymagań Przemysłu 4.0,  unowocześnienia bazy oświatowej i podniesienia atrakcyjności i konkurencyjności szkół.

Dzięki środkom projektowym nauczyciele z trzech hajnowskich szkół średnich: Zespołu Szkół Zawodowych, I i II Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyli w szkoleniach i warsztatach oraz podjęli studia podyplomowe. Wszystkie tematy szkoleń zrealizowano na podstawie  przeprowadzonej  diagnozy potrzeb nauczycieli i uczniów a dotyczyły one następujących zagadnień:

  • Profilaktyka wypalenia zawodowego. Działania motywujące do pracy (uczestniczyło 91 nauczycieli)
  • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w praktyce szkolnej (uczestniczyło 91 nauczycieli)
  • Matura 2023 z języka polskiego i matematyki (egzamin ustny i pisemny na poziomie podstawowym i rozszerzonym; uczestniczyło 16 nauczycieli)
  • Motywacja młodzieży do aktywnego uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego (uczestniczyło 8 nauczycieli)
  • Kreatywny nauczyciel=kreatywny uczeń (uczestniczyło 30 nauczycieli)
  • Terenowa lekcja po Puszczy Białowieskiej (uczestniczyło 20 nauczycieli)
  • Sztuczna inteligencja w pracy nauczyciela (uczestniczyło 86 nauczycieli)

 

Dzięki środkom projektowym trzech nauczycieli z Zespołu Szkół Zawodowych, I i II Liceum Ogólnokształcącego ukończyło studia podyplomowe na kierunkach: ,,Diagnoza, terapia i edukacja osób z autyzmem’’ w Wyższej Szkole Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie, ,,Nauczanie podstaw przedsiębiorczości’’ w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu  oraz ,,Nauczanie przedmiotów zawodowych w zakresie odnawialnych zasobów i źródeł energii – technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej’’ w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu.

Wszyscy uczestnicy zgodnie przyznali, iż w ramach sieci współpracy między  nauczycielami  hajnowskich szkół średnich, otrzymali cenne informacje i wskazówki dotyczące pracy nauczyciela.

Szkolni koordynatorzy projektu

Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja

Projekt finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021  oraz budżetu państwa.

hajnowka odnowa partnerzy